Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03T/TTr-BSX 15/06/2022 Văn bản khác,
ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022
ĐỐI VỚI TẬP THỂ
(Kèm Tờ trình số:      /TTr-BSX, ngày        của HĐTĐKT trường Mẫu giáo Búp Sen Xanh)
TT TÊN TRƯỜNG CẤP/BẬC HỌC DANH HIỆU THI ĐUA HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1 Mẫu giáo Búp Sen Xanh Mẫu giáo Tập thể lao động xuất sắc Giấy khen Năm học 2020 - 2021 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm, được UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND, ngày 06/9/2021 của UBND Tỉnh Đăk Lăk, được UBND Tỉnh tặng Bằng khen theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND, ngày 06/9/2021. Năm học 2021 - 2022 nhà trường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt đề ra các giải pháp, đổi mới, đảm bảo an toàn trong tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDMN trong bối cảnh dịch Covid-19; tích  cực  tham  gia  các  hoạt  động  vì  cộng  đồng;  như hiến máu nhân đạo, tham gia chương trình “ Sóng và Máy tính cho em”; cho UBND xã Cư Bao mượn cơ sở vật chất trong công tác phòng chống dịch Covid 19, hỗ trợ GV, NV có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -19.Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm cấp thị xã đạt 8/8 sáng kiến, trong đó 1bài đạt loại A, 1 bài đạt loại B, 6 bài đạt loại C; Tập thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phúc tra thi đua cuối năm đạt 86/90 điểm; đề nghị UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cư Bao, ngày 15 tháng 6 năm 2022
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Ánh
124/PGDĐT-GDMN 27/05/2022 Công văn, UBND TX BUÔN HỒ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: / PGDĐT-GDMN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày tháng 5 năm 2022 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc; - Chủ nhóm lớp mầm non ngoài công lập; Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT, ngày 30/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT-BGD ĐT, ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Công văn số 177/PGDĐT ngày 31/8/2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giao trường mầm non công lập hỗ trợ chuyên môn cho nhóm lớp ngoài công lập trên cùng địa bàn. Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở mầm non trực thuộc, Chủ nhóm lớp ngoài công lập thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
 1. Bắt đầu từ năm học 2021-2022, Hiệu trưởng trường mầm non trực
thuộc cấp Giấy chứng nhận trẻ hoàn thành Chương trình GDMN 5 tuổi cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn.
 1. Chủ nhóm lớp ngoài công lập thực hiện đúng theo Khoản 3, Điều 14
Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT, ngày 30/5/2018. Riêng đối với các nhóm lớp có trên 70 trẻ đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở mầm non trực thuộc, Chủ nhóm lớp ngoài công lập nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực nếu có gì vướng mắc xin liên hệ với cô Minh, phụ trách Công tác chuyên môn Mầm non - phòng Giáo dục và Đào tạo ĐT: 0979 903 079 để được hướng dẫn thêm./. Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VT, MN.
 1. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KBuôr H’ Quýt
125/HD-PGDĐT 27/05/2022 Văn bản khác, UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số /HD-PGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày tháng 5 năm 2022 HƢỚNG DẪN Về việc huy động trẻ đến trƣờng mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và công tác phối hợp tuyển sinh vào lớp 10 các trƣờng THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2022 – 2023 Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 12/5/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc huy động trẻ đến trường mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường, các nhóm, lớp ngoài công lập trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2022 – 2023; Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND, ngày 11/5/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ về phân tuyến tuyển sinh lớp 10 các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2022 – 2023; Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc giao kế hoạch, chỉ tiêu huy động trẻ đến trường mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và phân tuyến tuyển sinh các trường; các nhóm, lớp ngoài công lập trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã hướng dẫn công tác huy động trẻ đến trường mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và công tác phối hợp tuyển sinh vào 10 các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã năm học 2022 – 2023 như sau:
 1. HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƢỜNG MẦM NON, TUYỂN SINH VÀO
LỚP 1 VÀ LỚP 6
 1. Nguyên tắc thực hiện
1.1. Các nhà trường, nhóm lớp thực hiện việc huy động trẻ đến trường mầm non, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 theo đúng tuyến tuyển sinh và kế hoạch, chỉ tiêu do phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giao tại Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022. 1.2. Mỗi trường, nhóm lớp thành lập 01 Hội đồng tuyển sinh gồm các thành phần: Chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, chủ nhóm lớp; Phó chủ tịch là phó hiệu trưởng; Thư ký là thư ký Hội đồng sư phạm và các uỷ viên là cán bộ, giáo viên có uy tín, có nghiệp vụ về công tác tuyển sinh. 1.3. Danh sách Hội đồng tuyển sinh các trường THCS, trường TH THCS Đinh Núp và trường Phổ thông DTNT-THCS Buôn Hồ gửi về Bộ phận chuyên môn THCS trước ngày 25/5/2022 để phòng Giáo dục và Đào 2 tạo tham mưu cho UBND ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023. 1.4. Công tác tuyển sinh: - Bậc mầm non bắt đầu từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 15/8/2022. - Cấp tiểu học, THCS bắt đầu từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của từng địa phương, các nhà trường chủ động tham mưu với phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định kéo dài thời gian tuyển sinh, nhưng phải kết thúc trước ngày khai giảng năm học mới ít nhất là 01 (một) tuần. 1.5. Sau khi hoàn thành tuyển sinh, các nhà trường, các nhóm lớp ngoài công lập gửi danh sách trúng tuyển, hồ sơ đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phê duyệt số lượng học sinh trúng tuyển, số lượng vượt chỉ tiêu và học sinh tuyển sinh trái tuyến. 1.6. Các trường tiểu học và THCS tổ chức thực hiện việc bàn giao chất lượng và hồ sơ học sinh từ trường tiểu học lên trường THCS, kèm theo danh sách (bản cứng) và file số liệu (mềm). Các trường tiểu học có trách nhiệm thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh khối lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học đến tại trường THCS theo tuyến tuyển sinh để làm thủ tục nhập học theo quy định.
 1. Nội dung của kế hoạch tuyển sinh
Về đối tượng, độ tuổi, phương thức, huy động trẻ đến trường mầm non và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 và các chế độ ưu tiên, các nhà trường, các nhóm lớp ngoài công lập thực hiện theo các quy định tại Mục II, Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ.
 1. CÔNG TÁC TUYỂN SINH Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG DTNT
THCS BUÔN HỒ.
 1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Thực hiện tuyển sinh theo chỉ tiêu, số lượng từng đơn vị xã, phường tại Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
 1. Phƣơng thức tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh: Thực hiện theo 02 vòng 2.1. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển do Hội đồng sơ tuyển quyết định. Học sinh được xét tuyển ở vòng 2 nếu đạt các điều kiện sau: - Điều kiện về hồ sơ: + Học sinh là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã: Cư Bao, Bình Thuận, Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang và các phường: An Lạc, Thống Nhất, 3 Đạt Hiếu (được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025) + Học sinh dân tộc Kinh (lấy không quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh vào trường) có gia đình và bản thân đang cư trú tại thôn 8, buôn Kjoh A của xã Ea Drông; thôn 2A, 6A và Buôn Dlung 2 của xã Ea Siên (được quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025) + Thực hiện sĩ số học sinh/lớp theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (gọi tắt là Thông tư 01). + Trong độ tuổi quy định và có hồ sơ hợp lệ + Lý lịch được kê khai rõ ràng do UBND cấp xã, phường xác nhận. - Điều kiện về kết quả đánh giá, xếp loại: Ở cấp tiểu học học sinh phải hoàn thành chương trình lớp học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT; không phải thuộc đối tượng phải được giúp đỡ rèn luyện, bồi dưỡng để đánh giá bổ sung mới được lên lớp hay hoàn thành chương trình lớp học. 2.2. Vòng 2: Tổ chức xét tuyển theo địa bàn cấp xã, phường dựa vào kết quả đánh giá, xếp loại 5 năm học ở cấp tiểu học đối với học sinh đã qua vòng 1 và chỉ tiêu giao tại Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
 1. Chế độ tuyển thẳng vào Trƣờng PTDTNT-THCS Buôn Hồ
3.1. Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 6 thiểu số rất ít người; gồm 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ). 3.2. Học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Thông tư 01 đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao III. Bàn giao hồ sơ học sinh
 1. Bàn giao hồ sơ học sinh từ tiểu học lên THCS
1.1. Các trường tiểu học căn cứ vào địa bàn tuyển sinh của các trường THCS được giao tại Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để phân loại hồ sơ theo tuyến tuyển sinh. 4 Thời gian bàn giao hồ sơ cùng với bàn giao chất lượng học sinh cuối cấp từ ngày 05/6/2022 đến hết ngày 10/6/2022; 1.2. Học sinh rút hồ sơ để dự tuyển vào trường PTDTNT–THCS Buôn Hồ hoặc rút hồ sơ đi học các trường ở địa bàn khác thì trường tiểu học giải quyết và lập danh sách theo dõi; đồng thời hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh biết nếu không trúng tuyển vào trường PTDTNT–THCS Buôn Hồ thì phải trực tiếp đến nộp hồ sơ xin xét tuyển vào trường THCS trên địa bàn tuyển sinh trước ngày 15/7/2022. 1.3. Các trường THCS căn cứ vào Lịch công tác kèm theo Hướng dẫn này, chủ động liên hệ với các trường tiểu học để thống nhất nội dung, thời gian làm việc cụ thể và cử người đến trường tiểu học để nhận bàn giao hồ sơ và dữ liệu. 1.4. Các trường THCS sau khi nhận hồ sơ bàn giao từ các trường tiểu học theo tuyến tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh làm thủ tục tuyển sinh theo quy định hoặc rút hồ sơ khi học sinh không đăng ký dự tuyển tại đơn vị. Lập danh sách theo dõi những trường hợp rút hồ sơ không tham gia tuyển sinh tại đơn vị để thuận lợi trong công tác quản lý PCGD THCS trên địa bàn. 1.5. Đối với Trường tiểu học Nguyễn Trãi, thực hiện khảo sát nguyện vọng của học sinh dự tuyển sinh vào các trường THCS trên địa bàn thị xã làm căn cứ phân loại hồ sơ theo từng địa bàn tuyển sinh của trường THCS để bàn giao; đối với học sinh không có nguyện vọng học tại trường THCS trên địa bàn thị xã thì thực hiện công tác trả hồ sơ trực tiếp cho cha mẹ học sinh có ký nhận cụ thể (Mẫu như năm học trước). 1.6. Đối với các trường tiểu học: Quang Trung, Kim Đồng thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ của học sinh đang học tại trường không có hộ khẩu tại phường An Lạc, An Bình, tiến hành liên hệ với các trường THCS trong tuyến tuyển sinh của học sinh đang cư trú theo hộ khẩu để tiến hành bàn giao theo quy định và hướng dẫn cha mẹ học sinh đến trường THCS theo tuyến tuyển sinh theo hộ khẩu để thực hiện việc tuyển sinh. 1.7. Trường tiểu học Trưng Vương thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ của học sinh đang học tại trường có hộ khẩu tại phường An Lạc, liên hệ với trường THCS Nguyễn Du để tiến hành bàn giao theo quy định; Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ của học sinh đang học tại trường có hộ khẩu tại phường Thiên An, Trường tiểu học Võ Thị Sáu thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ của học sinh đang học tại trường có hộ khẩu tại TDP 5, 6 của phường Đoàn Kết liên hệ với Trường THCS Ngô Mây để tiến hành bàn giao theo quy định, đồng thời các trường hướng dẫn cha mẹ học sinh đến trường THCS Ngô Mây thực hiện công tác tuyển sinh. 1.8. Hồ sơ bàn giao của các trường (lập 02 bản) gồm: Biên bản bàn giao có xác nhận của bên bàn giao và bên nhận bàn giao; Danh sách học sinh 5 được bàn giao (theo mẫu); Dữ liệu danh sách học sinh được bàn giao; Học bạ học sinh, có xác nhận đầy đủ thông tin của nhà trường. 1.9. Các nhà trường tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên thông báo Hướng dẫn này trên đài phát thanh của địa phương để mọi người dân được biết nhằm tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện.
 1. Bàn giao hồ sơ học sinh từ trƣờng THCS lên trƣờng THPT
2.1. Các trường THCS căn cứ vào địa bàn tuyển sinh của các trường THPT được giao tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND, ngày 11/5/2022 của UBND thị xã để phân loại hồ sơ theo tuyến tuyển sinh. Đồng thời, các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh theo hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 vào ngày 23, 24/5/2022. Học sinh rút hồ sơ để dự thi vào Trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng, Trường THPT DTNT Đam San và Trường THPT chuyên Nguyễn Du … hoặc rút hồ sơ đi học các trường ở địa bàn khác thì trường THCS giải quyết và lập danh sách theo dõi, đồng thời hướng dẫn học sinh nếu không trúng tuyển vào các trường dự thi thì phải trực tiếp đến nộp hồ sơ xin xét tuyển vào trường THPT trên địa bàn tuyển sinh và phải đảm bảo đúng thời gian quy định. 2.2. Các trường THCS Tô Vĩnh Diện, THCS Ngô Quyền, THCS Hùng Vương, Phôt thông DTNT-THCS Buôn Hồ căn cứ vào kết quả khảo sát nguyện vọng của học sinh dự tuyển vào các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn thị xã vừa qua làm để phân loại hồ sơ và bàn giao cho các trường nêu trên. 2.3. Đề nghị các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn thị xã chủ động liên hệ với các trường THCS theo tuyến tuyển sinh để thống nhất nội dung, thời gian làm việc …; đồng thời cử người trong Hội đồng truyển sinh về các đơn vị triển khai công tác hướng dẫn đăng ký tuyển sinh và giao, nhận hồ sơ tuyển sinh theo đúng quy định. 2.4. Thời gian tổ chức cho học sinh đăng ký, thu nhận hồ sơ của các THPT, Trung tâm GDNN – GDTX từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2022. 2.5. Các trường THCS chỉ thu hộ và thanh toán tiền hồ sơ đăng ký tuyển sinh của học sinh cho các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX theo đúng số lượng thực tế sau khi bàn giao cho các đơn vị nêu trên.
 1. SẮP XẾP VÀ LƢU TRỮ HỒ SƠ TUYỂN SINH
Các nhà trường, các nhóm, lớp ngoài công lập thực hiện lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 186/PGDĐT, ngày 25/9/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Trên đây là Hướng dẫn huy động trẻ đến trường mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường, các nhóm, lớp ngoài công lập và công tác phối hợp tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên 6 địa bàn thị xã năm học 2022 – 2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, các đơn vị liên hệ với phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã qua Bộ phận chuyên môn THCS (gặp thầy Dũng) để được hướng dẫn./. Nơi nhận: - Các trường, nhóm lớp trực thuôc (t/hiện); - Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX (P/h); - UBND thị xã (b/cáo); - Lãnh đạo Phòng (biết); - Các bộ phận c/m phòng GD&ĐT (theo dõi, p/hợp) - Lưu: VT, HSTS.
 1. TRƢỞNG PHÕNG
PHÓ TRƢỞNG PHÕNG Nguyễn Phỉ Đính 7 LỊCH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƢỜNG MẦM NON; TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6 VÀ PHỐI HỢP TUYỂN SINH LỚP 10 CÁC TRƢỜNG THPT, TRUNG TÂM GDNN-GDTX TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ, NĂM HỌC 2022 – 2023 (Kèm theo Hướng dẫn số /HD-PGDĐT, ngày 06 /5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã) TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện 1 Phối hợp tuyển sinh vào 10 các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX Từ ngày 01 /6 đến ngày 10/6 2 Các trường thực hiện bàn giao hồ sơ học sinh từ trường tiểu học về trường THCS Từ ngày 0 5/6 đến ngày 10/6 3 Tuyển sinh năm học 2022 – 2023 cấp tiểu học và THCS Từ ngày 16/6 đến ngày 30/6 4 Phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh trường PTDTNT – THCS Buôn Hồ Từ ngày 10/6 đến ngày 17/6 5 Nhận hồ sơ dự tuyển vào trường PTDTNT–THCS Buôn Hồ Từ ngày 20/6 đến ngày 25/6 6 Họp Hội đồng sơ tuyển trường PTDTNT –THCS Buôn Hồ (vòng 1) Ngày 27/6 7 Họp Hội đồng xét tuyển trường PTDTNT –THCS Buôn Hồ (vòng 2) Ngày 28/6 8 Công bố kết quả tuyển sinh trường PTDTNT – THCS Buôn Hồ Ngày 30/6 9 Tuyển sinh năm học 2021 – 2022 Bậc mầm non Từ ngày 01/8/ đến ngày 15/8 10 Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển sinh các trường và nhóm lớp ngoài công lập Chậm nhất ngày 05/9
Số 913/UBND-YT 20/05/2022 Công văn, Kế hoạch, UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ Số: /UBND-YT V/v thực hiện Kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi. CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày tháng 5 năm 2022 Kính gửi: - Phòng Y tế thị xã; - Trung tâm Y tế thị xã; - Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã; - Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã; - Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã; - UBND các xã, phường. UBND thị xã nhận được Kế hoạch số 56/KH-TTYT, ngày 18/5/2022 của Trung tâm Y tế thị xã về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi. Để đảm bảo việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả và hoàn thành theo kế hoạch, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
 1. Đối với Trung tâm Y tế thị xã
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực trong việc tổ chức các điểm tiêm vắc-xin đảm bảo tuyệt đối an toàn, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ và Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình trong việc phòng chống sốc, xử lý các phản ứng trong và sau khi tiêm chủng. - Phối hợp với phòng Văn hoá - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã và UBND các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền về lợi ích của vắc xin, lịch tiêm và tính an toàn của vắc-xin, các sự cố bất lợi có thể gặp sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhất là cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi. - Tổ chức tiêm trước cho trẻ 11 tuổi sau đó mới tiếp tục thực hiện tiêm cho các độ tuổi còn lại theo độ tuổi từ lớn đến nhỏ. Đảm bảo việc khám sàng lọc và theo dõi chặt chẽ sau khi tiêm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT, ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế. - Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID- 19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi cho UBND thị xã (qua phòng Y tế thị xã)
 1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
- Chỉ đạo các trường học cung cấp danh sách trẻ em trong độ tuổi đang theo học tại các lớp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế thị xã, Trạm Y tế xã, phường trong việc tổ chức các điểm tiêm vắc-xin an toàn; lưu ý không để ảnh hưởng đến lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2021-2022 của học sinh.2 - Phối hợp với ngành y tế để tuyên truyền vận động, giải thích cho phụ huynh học sinh thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 05 đến dưới 12 tuổi.
 1. Đối với UBND các xã, phường
- Thực hiện tốt việc truyền thông về việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi. - Lập danh sách số trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi chưa đến lớp để tổ chức tiêm tại các trạm Y tế xã, phường; lưu ý đến việc không để sót đối tượng. - Phối hợp chặt chẽ với các nhà trường và trạm Y tế trên địa bàn đảm để bảo việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi an toàn tuyệt đối.
 1. Đối với phòng Văn hoá - Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình
thị xã Trên cơ sở các tài liệu do Trung tâm Y tế thị xã cung cấp, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để đưa thông tin kịp thời đến với người dân.
 1. Đối với phòng Y tế thị xã
Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế thị xã về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thị xã, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện, báo cáo kịp thời cho UBND thị xã những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhận được Công văn này, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. Nơi nhận:
 1. CHỦ TỊCH
- Như trên; - CT, các PCT UBND thị xã; - Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ; - Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình: - Lưu: VT, YT(BH- b). PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Dũng
388/UBND-GDĐT 06/03/2022 Công văn, UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số /HD-PGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày tháng 5 năm 2022 HƢỚNG DẪN Về việc huy động trẻ đến trƣờng mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và công tác phối hợp tuyển sinh vào lớp 10 các trƣờng THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2022 – 2023 Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 12/5/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc huy động trẻ đến trường mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường, các nhóm, lớp ngoài công lập trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2022 – 2023; Căn cứ Quyết định số 1197/QĐ-UBND, ngày 11/5/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ về phân tuyến tuyển sinh lớp 10 các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2022 – 2023; Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc giao kế hoạch, chỉ tiêu huy động trẻ đến trường mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và phân tuyến tuyển sinh các trường; các nhóm, lớp ngoài công lập trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã hướng dẫn công tác huy động trẻ đến trường mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và công tác phối hợp tuyển sinh vào 10 các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã năm học 2022 – 2023 như sau:
 1. HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƢỜNG MẦM NON, TUYỂN SINH VÀO
LỚP 1 VÀ LỚP 6
 1. Nguyên tắc thực hiện
1.1. Các nhà trường, nhóm lớp thực hiện việc huy động trẻ đến trường mầm non, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 theo đúng tuyến tuyển sinh và kế hoạch, chỉ tiêu do phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giao tại Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022. 1.2. Mỗi trường, nhóm lớp thành lập 01 Hội đồng tuyển sinh gồm các thành phần: Chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, chủ nhóm lớp; Phó chủ tịch là phó hiệu trưởng; Thư ký là thư ký Hội đồng sư phạm và các uỷ viên là cán bộ, giáo viên có uy tín, có nghiệp vụ về công tác tuyển sinh. 1.3. Danh sách Hội đồng tuyển sinh các trường THCS, trường TH THCS Đinh Núp và trường Phổ thông DTNT-THCS Buôn Hồ gửi về Bộ phận chuyên môn THCS trước ngày 25/5/2022 để phòng Giáo dục và Đào 2 tạo tham mưu cho UBND ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023. 1.4. Công tác tuyển sinh: - Bậc mầm non bắt đầu từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 15/8/2022. - Cấp tiểu học, THCS bắt đầu từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của từng địa phương, các nhà trường chủ động tham mưu với phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định kéo dài thời gian tuyển sinh, nhưng phải kết thúc trước ngày khai giảng năm học mới ít nhất là 01 (một) tuần. 1.5. Sau khi hoàn thành tuyển sinh, các nhà trường, các nhóm lớp ngoài công lập gửi danh sách trúng tuyển, hồ sơ đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phê duyệt số lượng học sinh trúng tuyển, số lượng vượt chỉ tiêu và học sinh tuyển sinh trái tuyến. 1.6. Các trường tiểu học và THCS tổ chức thực hiện việc bàn giao chất lượng và hồ sơ học sinh từ trường tiểu học lên trường THCS, kèm theo danh sách (bản cứng) và file số liệu (mềm). Các trường tiểu học có trách nhiệm thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh khối lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học đến tại trường THCS theo tuyến tuyển sinh để làm thủ tục nhập học theo quy định.
 1. Nội dung của kế hoạch tuyển sinh
Về đối tượng, độ tuổi, phương thức, huy động trẻ đến trường mầm non và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 và các chế độ ưu tiên, các nhà trường, các nhóm lớp ngoài công lập thực hiện theo các quy định tại Mục II, Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND thị xã Buôn Hồ.
 1. CÔNG TÁC TUYỂN SINH Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG DTNT
THCS BUÔN HỒ.
 1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Thực hiện tuyển sinh theo chỉ tiêu, số lượng từng đơn vị xã, phường tại Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
 1. Phƣơng thức tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh: Thực hiện theo 02 vòng 2.1. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển do Hội đồng sơ tuyển quyết định. Học sinh được xét tuyển ở vòng 2 nếu đạt các điều kiện sau: - Điều kiện về hồ sơ: + Học sinh là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã: Cư Bao, Bình Thuận, Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang và các phường: An Lạc, Thống Nhất, 3 Đạt Hiếu (được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025) + Học sinh dân tộc Kinh (lấy không quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh vào trường) có gia đình và bản thân đang cư trú tại thôn 8, buôn Kjoh A của xã Ea Drông; thôn 2A, 6A và Buôn Dlung 2 của xã Ea Siên (được quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025) + Thực hiện sĩ số học sinh/lớp theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (gọi tắt là Thông tư 01). + Trong độ tuổi quy định và có hồ sơ hợp lệ + Lý lịch được kê khai rõ ràng do UBND cấp xã, phường xác nhận. - Điều kiện về kết quả đánh giá, xếp loại: Ở cấp tiểu học học sinh phải hoàn thành chương trình lớp học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT; không phải thuộc đối tượng phải được giúp đỡ rèn luyện, bồi dưỡng để đánh giá bổ sung mới được lên lớp hay hoàn thành chương trình lớp học. 2.2. Vòng 2: Tổ chức xét tuyển theo địa bàn cấp xã, phường dựa vào kết quả đánh giá, xếp loại 5 năm học ở cấp tiểu học đối với học sinh đã qua vòng 1 và chỉ tiêu giao tại Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
 1. Chế độ tuyển thẳng vào Trƣờng PTDTNT-THCS Buôn Hồ
3.1. Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 6 thiểu số rất ít người; gồm 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ). 3.2. Học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Thông tư 01 đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao III. Bàn giao hồ sơ học sinh
 1. Bàn giao hồ sơ học sinh từ tiểu học lên THCS
1.1. Các trường tiểu học căn cứ vào địa bàn tuyển sinh của các trường THCS được giao tại Quyết định số 151/QĐ-PGDĐT, ngày 19/5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã để phân loại hồ sơ theo tuyến tuyển sinh. 4 Thời gian bàn giao hồ sơ cùng với bàn giao chất lượng học sinh cuối cấp từ ngày 05/6/2022 đến hết ngày 10/6/2022; 1.2. Học sinh rút hồ sơ để dự tuyển vào trường PTDTNT–THCS Buôn Hồ hoặc rút hồ sơ đi học các trường ở địa bàn khác thì trường tiểu học giải quyết và lập danh sách theo dõi; đồng thời hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh biết nếu không trúng tuyển vào trường PTDTNT–THCS Buôn Hồ thì phải trực tiếp đến nộp hồ sơ xin xét tuyển vào trường THCS trên địa bàn tuyển sinh trước ngày 15/7/2022. 1.3. Các trường THCS căn cứ vào Lịch công tác kèm theo Hướng dẫn này, chủ động liên hệ với các trường tiểu học để thống nhất nội dung, thời gian làm việc cụ thể và cử người đến trường tiểu học để nhận bàn giao hồ sơ và dữ liệu. 1.4. Các trường THCS sau khi nhận hồ sơ bàn giao từ các trường tiểu học theo tuyến tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh làm thủ tục tuyển sinh theo quy định hoặc rút hồ sơ khi học sinh không đăng ký dự tuyển tại đơn vị. Lập danh sách theo dõi những trường hợp rút hồ sơ không tham gia tuyển sinh tại đơn vị để thuận lợi trong công tác quản lý PCGD THCS trên địa bàn. 1.5. Đối với Trường tiểu học Nguyễn Trãi, thực hiện khảo sát nguyện vọng của học sinh dự tuyển sinh vào các trường THCS trên địa bàn thị xã làm căn cứ phân loại hồ sơ theo từng địa bàn tuyển sinh của trường THCS để bàn giao; đối với học sinh không có nguyện vọng học tại trường THCS trên địa bàn thị xã thì thực hiện công tác trả hồ sơ trực tiếp cho cha mẹ học sinh có ký nhận cụ thể (Mẫu như năm học trước). 1.6. Đối với các trường tiểu học: Quang Trung, Kim Đồng thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ của học sinh đang học tại trường không có hộ khẩu tại phường An Lạc, An Bình, tiến hành liên hệ với các trường THCS trong tuyến tuyển sinh của học sinh đang cư trú theo hộ khẩu để tiến hành bàn giao theo quy định và hướng dẫn cha mẹ học sinh đến trường THCS theo tuyến tuyển sinh theo hộ khẩu để thực hiện việc tuyển sinh. 1.7. Trường tiểu học Trưng Vương thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ của học sinh đang học tại trường có hộ khẩu tại phường An Lạc, liên hệ với trường THCS Nguyễn Du để tiến hành bàn giao theo quy định; Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ của học sinh đang học tại trường có hộ khẩu tại phường Thiên An, Trường tiểu học Võ Thị Sáu thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ của học sinh đang học tại trường có hộ khẩu tại TDP 5, 6 của phường Đoàn Kết liên hệ với Trường THCS Ngô Mây để tiến hành bàn giao theo quy định, đồng thời các trường hướng dẫn cha mẹ học sinh đến trường THCS Ngô Mây thực hiện công tác tuyển sinh. 1.8. Hồ sơ bàn giao của các trường (lập 02 bản) gồm: Biên bản bàn giao có xác nhận của bên bàn giao và bên nhận bàn giao; Danh sách học sinh 5 được bàn giao (theo mẫu); Dữ liệu danh sách học sinh được bàn giao; Học bạ học sinh, có xác nhận đầy đủ thông tin của nhà trường. 1.9. Các nhà trường tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên thông báo Hướng dẫn này trên đài phát thanh của địa phương để mọi người dân được biết nhằm tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện.
 1. Bàn giao hồ sơ học sinh từ trƣờng THCS lên trƣờng THPT
2.1. Các trường THCS căn cứ vào địa bàn tuyển sinh của các trường THPT được giao tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND, ngày 11/5/2022 của UBND thị xã để phân loại hồ sơ theo tuyến tuyển sinh. Đồng thời, các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh theo hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 vào ngày 23, 24/5/2022. Học sinh rút hồ sơ để dự thi vào Trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng, Trường THPT DTNT Đam San và Trường THPT chuyên Nguyễn Du … hoặc rút hồ sơ đi học các trường ở địa bàn khác thì trường THCS giải quyết và lập danh sách theo dõi, đồng thời hướng dẫn học sinh nếu không trúng tuyển vào các trường dự thi thì phải trực tiếp đến nộp hồ sơ xin xét tuyển vào trường THPT trên địa bàn tuyển sinh và phải đảm bảo đúng thời gian quy định. 2.2. Các trường THCS Tô Vĩnh Diện, THCS Ngô Quyền, THCS Hùng Vương, Phôt thông DTNT-THCS Buôn Hồ căn cứ vào kết quả khảo sát nguyện vọng của học sinh dự tuyển vào các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn thị xã vừa qua làm để phân loại hồ sơ và bàn giao cho các trường nêu trên. 2.3. Đề nghị các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn thị xã chủ động liên hệ với các trường THCS theo tuyến tuyển sinh để thống nhất nội dung, thời gian làm việc …; đồng thời cử người trong Hội đồng truyển sinh về các đơn vị triển khai công tác hướng dẫn đăng ký tuyển sinh và giao, nhận hồ sơ tuyển sinh theo đúng quy định. 2.4. Thời gian tổ chức cho học sinh đăng ký, thu nhận hồ sơ của các THPT, Trung tâm GDNN – GDTX từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2022. 2.5. Các trường THCS chỉ thu hộ và thanh toán tiền hồ sơ đăng ký tuyển sinh của học sinh cho các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX theo đúng số lượng thực tế sau khi bàn giao cho các đơn vị nêu trên.
 1. SẮP XẾP VÀ LƢU TRỮ HỒ SƠ TUYỂN SINH
Các nhà trường, các nhóm, lớp ngoài công lập thực hiện lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 186/PGDĐT, ngày 25/9/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Trên đây là Hướng dẫn huy động trẻ đến trường mầm non; tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường, các nhóm, lớp ngoài công lập và công tác phối hợp tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên 6 địa bàn thị xã năm học 2022 – 2022. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, các đơn vị liên hệ với phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã qua Bộ phận chuyên môn THCS (gặp thầy Dũng) để được hướng dẫn./. Nơi nhận: - Các trường, nhóm lớp trực thuôc (t/hiện); - Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX (P/h); - UBND thị xã (b/cáo); - Lãnh đạo Phòng (biết); - Các bộ phận c/m phòng GD&ĐT (theo dõi, p/hợp) - Lưu: VT, HSTS.
 1. TRƢỞNG PHÕNG
PHÓ TRƢỞNG PHÕNG Nguyễn Phỉ Đính 7 LỊCH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƢỜNG MẦM NON; TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6 VÀ PHỐI HỢP TUYỂN SINH LỚP 10 CÁC TRƢỜNG THPT, TRUNG TÂM GDNN-GDTX TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ, NĂM HỌC 2022 – 2023 (Kèm theo Hướng dẫn số /HD-PGDĐT, ngày 06 /5/2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã) TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện 1 Phối hợp tuyển sinh vào 10 các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX Từ ngày 01 /6 đến ngày 10/6 2 Các trường thực hiện bàn giao hồ sơ học sinh từ trường tiểu học về trường THCS Từ ngày 0 5/6 đến ngày 10/6 3 Tuyển sinh năm học 2022 – 2023 cấp tiểu học và THCS Từ ngày 16/6 đến ngày 30/6 4 Phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh trường PTDTNT – THCS Buôn Hồ Từ ngày 10/6 đến ngày 17/6 5 Nhận hồ sơ dự tuyển vào trường PTDTNT–THCS Buôn Hồ Từ ngày 20/6 đến ngày 25/6 6 Họp Hội đồng sơ tuyển trường PTDTNT –THCS Buôn Hồ (vòng 1) Ngày 27/6 7 Họp Hội đồng xét tuyển trường PTDTNT –THCS Buôn Hồ (vòng 2) Ngày 28/6 8 Công bố kết quả tuyển sinh trường PTDTNT – THCS Buôn Hồ Ngày 30/6 9 Tuyển sinh năm học 2021 – 2022 Bậc mầm non Từ ngày 01/8/ đến ngày 15/8 10 Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển sinh các trường và nhóm lớp ngoài công lập Chậm nhất ngày 05/9
23 11/05/2021 Thông báo, UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /TB-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO Về việc thanh lý hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021 Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc. Căn cứ Công văn số 1457/ UBND-NV ngày 04/9/2020 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc thống nhất chủ trương hợp đồng lao động ngắn hạn cho nhân viên trường học năm học 2020-2021; Công văn số 221/ UBND-NV ngày 03/02/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc gia hạn hợp đồng lao động ngắn hạn cho giáo viên, nhân viên trường học năm học 2020-2021; Công văn số 522, 523/ UBND-NV ngày 30/3/2021 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc thống nhất chủ trương hợp đồng lao động ngắn hạn cho giáo viên năm học 2020-2021; Đến ngày 31/5/2021, những giáo viên, nhân viên Thư viện, Y tế và cấp dưỡng được UBND thị xã Buôn Hồ hợp đồng lao động ngắn hạn năm học 2020-20121 tại các Công văn nêu trên ở các đơn vị trường học đã hết thời gian hợp đồng lao động. Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị có giáo viên, nhân viên thuộc diện hợp đồng lao động nêu trên tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động, đồng thời gửi biên bản thanh lý hợp đồng lao động về bộ phận tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ -Thời gian nộp: Trước ngày 30/5/2021. Nhận được Thông báo này đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và nộp đúng thời gian qui định./. Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VT-TC. TRƯỞNG PHÒNG Trần Ngọc Cẩm
35 11/05/2021 Báo cáo, UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /BC-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày tháng 5 năm 2021 BÁO CÁO V/v cơ sở vật chất một số đơn vị trường học xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cho CBQL, GV, NV, HS đầu mùa mưa năm 2021 Kính gửi: UBND thị xã Buôn Hồ. Căn cứ Công văn số 485/SGDĐT-KHTC, ngày 13/4/2021 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho CBQL, GV, NV và học sinh trong mùa mưa sắp đến; Ngày 14/4/2021, phòng GD&ĐT thị xã đã ban hành Công văn số 102/PGDĐT-CSVC về việc triển khai Công văn số 485/SGDĐT-KHTC, ngày 13/4/2021 của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho CBQL, GV, NV và học sinh trong mùa mưa sắp đến; trong Công văn, phòng GD&ĐT thị xã yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị tổ chức rà soát và báo cáo các hạng mục xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cho CB, GV, NV và phụ huynh học sinh của đơn vị; Phòng GD&ĐT thị xã tổng hợp các hạng mục xuống cấp (Có phụ lục kèm theo) kính trình UBND thị xã xem xét, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan tiến hành kiểm tra, hướng dẫn hoặc tham mưu UBND ưu tiên bố trí kinh phí để tu sửa cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho CB, GV, NV và phụ huynh học sinh trong mùa mưa 2021. Phòng GD&ĐT xin báo cáo UBND thị xã xem xét, chỉ đạo./. Nơi nhận: - Sở GD&ĐT Đăk Lăk (b/cáo); - UBND thị xã (b/cáo); - Phòng TC-KH thị xã (p/hợp t/mưu); - UBND các xã, phường (p/hợp t/mưu); - Các cơ sở giáo dục (t/hiện); - Lưu: VT, CSVC, (NHP, -ks). TRƯỞNG PHÒNG Trần Ngọc Cẩm PHỤ LỤC BÁO CÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT XUỐNG CẤP CỦA NHÀ TRƯỜNG (Kèm theo Báo cáo số: /BC-PGDĐT, ngày /5/2021 của phòng GD&ĐT thị xã) STT TÊN TRƯỜNG CẤP/BẬC HỌC MÔ TẢ GHI CHÚ 01 MG Bình Minh MN - Có 3 phòng học xuống cấp trầm trọng, trời mưa to mái tôn dột nước trong phòng khoảng 2cm, trẻ không thể ăn trưa, ngủ trưa, sinh hoạt và học tập phải chuyển qua các lớp khác; - Tường rào bao quanh trường xây dựng lâu năm đã xuống cấp, trời mưa bão lớn dễ sụt, lún, gây ảnh hưởng an toàn cho CB, GV, NV và HS của trường; Chưa đạt chuẩn QG 02 MG Hoa Cau MN - Mương thoát nước trước cổng trường chưa được xây dựng, mưa lớn nước tràn vào sân trường rất nhiều gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Đang trong lộ trình xây dựng chuẩn QG 03 MG Hoa Huệ MN - Một số phòng học bị tôn mục nát, ẩm ướt, mưa nước chảy vào trong lớp học; - Phòng làm việc của BGH ẩm thấp, mùa mưa bị ngập nước; - Sân chơi của học sinh không thoát nước, dễ trơn trượt gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Chưa đạt chuẩn QG 04 MG Hoa Hướng Dương MN - Bờ rào phía đông nhà trường bị nứt, có nguy cơ đổ; bậc cầu thang hư hỏng; đường thoát nước từ QL 14 đổ về trường gây xói mòn mạnh trước cổng trường; gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Trường chuẩn quốc gia 05 MN Hoa Sen MN - Phòng lớp học tại phân hiệu Buôn Klia xây lâu, hiện đang xuống cấp; móng có hiện tượng lún; tường nứt đường ray, gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Đang trong lộ trình xây dựng chuẩn QG 06 MG Hoa Sim MN - Hư h ỏng 03 cánh c ửa phòng h ọc và ốp g ạch hoa m ột s ố phòng h ọc, gây m ất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Chưa đ ạt chu ẩn QG 07 MG Hoa Cúc MN - Tr ần hành lang kh ối l ớp ch ồi b ị d ột, ứ nư ớc; mùa mưa ch ảy nư ớc từ tr ần xu ống hành lang các l ớp; sân chơi b ị hư h ỏng, rêu bám nhi ều gây trơn trư ợt; m ột s ố l ớp chưa có mái che, mùa mưa nư ớc t ạt vào nhi ều, gây m ất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH c ủa trư ờng; Trư ờng chu ẩn qu ốc gia 08 TH Nguy ễn B ỉnh Khiêm TH - 07 phòng h ọc xây năm 1980 hi ện xu ống c ấp tr ầm tr ọng, tư ờng n ứt, g ạch m ục, c ửa s ổ phía sau hư h ỏng, mưa nư ớc ch ảy vào trong phòng, gây m ất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH c ủa trư ờng; Trư ờng chu ẩn qu ốc gia 09 TH Quang Trun g TH - 06 phòng xây t ừ 1992, do s ử dụng nhi ều (l ớp h ọc 2 ca) nên đã xu ống c ấp n ặng; n ền, tư ờng bong tróc nhi ều, la phông, h ệ th ống c ửa s ổ, c ửa chính hư h ỏng n ặng, mưa nư ớc t ạt vào phòng h ọc gây m ất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH c ủa trư ờng; Trư ờng chu ẩn qu ốc gia 10 TH Lê L ợ i TH - Mái m ột s ố phòng h ọc thôn 7, thôn 8 xây năm 2007 xu ống c ấp; mái tôn r ỉ sét, mưa nư ớc ch ảy vào trong phòng h ọc; - Xà g ồ phòng thư vi ện b ị m ối m ọt; Chưa đ ạt chu ẩn QG 11 TH Hoàng Văn Th ụ TH - Nhà v ệ sinh m ột s ố phân hi ệu xu ống c ấp tr ầm tr ọng; - Phân hi ệu thôn 6 chưa có c ổng, hàng rào bao quanh, gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH c ủa trư ờng; Chưa đ ạt chu ẩn QG 12 TH Nguy ễn Bá Ng ọ c TH - 04 phòng h ọc phân hi ệu Buôn Pon xây năm 1993 xu ống c ấp nghiêm tr ọng, mái ngói mục nát, h ệ t h ống nâng đ ỡ mái ngói xu ống c ấp; tr ời mưa nư ớc ch ảy vào trong Trư ờng chu ẩn qu ốc gia phòng học; hệ thống nền xuống cấp, cánh cửa chính, cửa sổ hư hỏng; gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; - Chưa có nhà đa năng ở điểm chính; 13 TH Kim Đồng TH - Phòng học xây dựng trên 20 năm nên ẩm thấp; cây xanh lớn, rễ phát triển mạnh nên nứt sân trường, gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Trường chuẩn quốc gia 14 TH Y Nuê TH - Tường rào xung quanh trường xây dựng năm 1999 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây đổ bất cứ lúc nào khi mùa mưa đến Trường chuẩn quốc gia 15 THCS Nguyễn Du THCS - Hệ thống chống sét nhà tầng hỏng hoàn toàn; dạy nhà làm việc của BGH, các phòng chức năng xây dựng từ 1985 đã xuống cấp trầm trọng, gây nứt, vỡ, sụt lún, ẩm thấp, gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Trường chuẩn quốc gia 16 THCS Trần Phú THCS - Nhà xe của CBGVNV và học sinh xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Trường chuẩn quốc gia 17 THCS Ngô Quyền THCS - Nhiều hạng mục: cổng, tường rào, nhà vệ sinh giáo viên, học sinh đang xuống cấp nghiêm trọng; gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; - Một số phòng học đang xuống cấp nhưng còn sử dụng được; Trường chuẩn quốc gia 18 THCS Nguyễn Trường Tộ THCS - 06 phòng học xây dựng trên 20 năm hiện đang xuống cấp, máng nước bị bể, tường nứt, diện tích phòng hẹp, thấp, thiếu ánh sáng… gây mất an toàn cho CB, GV, NV, HS và PH của trường; Trường chuẩn quốc gia =============
06 03/05/2021 Kế hoạch,
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MG BÚP SEN XANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Cư Bao, ngày 03 tháng 5 năm 2021
  KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID TRONG NHÀ TRƯỜNG – NĂM HỌC 2020 – 2021   Thực hiện công văn hướng dẫn số 666/UBND-VP, ngày 28/04/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Trường MG Búp Sen Xanh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra với các nội dung sau: 1/ Công tác tuyên truyền: Triển khai đầy đủ, kip thời, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trong tình hình mới; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trong tình hình mới trong trường học đến 100% CB-GV-NV và phụ huynh bằng các hình thức khác nhau. 2/  Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các trường học: Nhà trường tổ chức cho CB-GV-NV tổng vệ sinh sạch sẽ trong việc phòng, chống dịch bệnh bằng dung dịch CLOB, xà phòng diệt khuẩn,… 2/ Giáo dục chính trị, tư tưởng cho 100% CB-GV-NV; Đảm bảo CB-GV-NV có lập trường, tư tưởng vững, không chao đảo với các tin tức không chính thống; thực hiện tốt Luật An ninh mạng,…
 1. Các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh.
3.1. Công tác chuẩn bị của nhà trường 3.1.1. Về công tác tổ chức - Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học làm Phó Trưởng ban thường trực, các thành viên gồm đại diện trạm y tế xã/phường hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định, đại diện Hội cha mẹ trẻ và các thành phần liên quan. - Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường. - Giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm công tác y tế trường học làm đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường. - Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho nhà trường (thực phẩm, nấu ăn, xe đưa đón học sinh, bán đồ ăn, vệ sinh môi trường,...) cam kết đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch. - Xây dựng quy định kiểm tra chéo việc thực hiện giữa các lớp, các nhóm, các tổ,... - Chuẩn bị đầy đủ về vật tư đảm bảo yêu cầu phòng dịch. 3.1.2. Đối với học sinh Nhà trường yêu cầu, giám sát, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các nội quy phòng bệnh của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ y tế như đã đề cập ở trên. 3.1.3. Đối với giáo viên Nhà trường cần yêu cầu, giám sát, nhắc nhở giáo viên thực hiện nghiêm túc các nội quy phòng bệnh của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế: - Thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác (nếu có) để gửi thông tin, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung: + Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo danh mục những việc cần làm của học sinh và cha mẹ học sinh. + Yêu cầu học sinh, cha mẹ trẻ theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường; nếu trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cha mẹ học sinh cho con nghỉ ở nhà/học sinh chủ động nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho trẻ ở nhà nếu tr đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc). + Thông tin cho cha mẹ trẻ biết về các biện pháp phòng, chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để cha mẹ tr yên tâm. + Hướng dẫn cha mẹ trẻ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi đưa, đón con. - Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ trẻ để theo dõi sức khỏe trẻ. - Giáo viên của nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. - Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. - Tại trường, giáo viên cần thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng yêu cầu về quy định phòng dịch. 3.1.4. Đối với nhân viên y tế trong trường học - Liên hệ với trạm y tế phường hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường. - Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học làm Phó Trưởng ban thường trực, các thành viên gồm đại diện trạm y tế phường hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định, đại diện Ban Đại diện cha mẹ trẻ và các thành phần liên quan. - Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường. - Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường để ra thông báo, mẫu cam kết giữa các đơn vị cung cấp các dịch vụ (thực phẩm, nấu ăn, vệ sinh môi trường,...) và nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch. - Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22/5/2016 quy định về công tác y tế trường học và bố trí khu riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở (trong trường hợp cần thiết). - Hàng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, trẻ từng lớp, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, những người cung cấp dịch vụ thực hiện theo tờ danh mục những việc cần làm. - Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe trẻ, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi. - Khi phát hiện trẻ, giáo viên, cán bộ nhân viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ trẻ. Nhân viên y tế mặc đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên. - Kiểm tra hàng ngày và báo cáo Ban Giám hiệu bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế. - Tham mưu cho Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường. - Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của nhà trường hàng ngày, tuần, tháng cho Hiệu trưởng/Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. 3.1.5. Đối với nhân viên bảo vệ trường học - Bảo vệ tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Bảo vệ không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. - Hạn chế cho cha mẹ trẻ, người không có nhiệm vụ vào trường - Không cho trẻ ra khỏi trường trong giờ học trong giờ học. - Những người không phải là cán bộ, giáo viên của nhà trường (gọi là khách) khi đến làm việc, bảo vệ phải thực hiện những việc sau: + Đo nhiệt độ, hỏi xem có sốt, ho, khó thở không. Nếu có thì không cho vào trường. + Báo với Ban Giám hiệu nhà trường. + Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết. + Đeo khẩu trang đúng cách khi tiếp xúc với khách. + Yêu cầu khách đeo khẩu trang đúng cách. - Không cho trẻ tự do tập trung, tụ tập đông tại sân trường. - Nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường đeo khẩu trang đúng cách, không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi. - Khi bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời. Trên đây là kế hoạch Công tác phòng chống dịch bệnh COVID của đơn vị trường MG Búp Sen Xanh. Đề nghị CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện.  
  HIỆU TRƯỞNG     Nguyễn Thị Ánh
   
111 29/04/2021 Công văn, Thông báo,
12 28/04/2021 Kế hoạch, UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ Số: / UBND-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 01/5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày tháng 4 năm 2021 Kính gửi: -Các Phòng, ban, ngành của thị xã; -Các Hội, đoàn thể của thị xã; -Ủy ban nhân dân các xã, phường Thực hiện Công văn số 3576/UBND-KGVX, ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5; Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Phòng Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã và thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ sau: 1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới, rà soát để không ngừng hoàn thiện các phương án phòng chống dịch bảo đảm chặt chẽ đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra trong phạm vi quản lý với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” và phù hợp với tình hình thực tế, không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. a) Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý đặc biệt là yêu cầu 5K của Bộ Y tế, trong đó lưu ý việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng nhất là tại các lễ hội, hoạt động hiếu, hỉ… b) Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch. c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. d) Tổ chức kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện các quy định phòng chống dịch đặc biệt là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe… Chịu trách nhiệm trước UBND thị xã nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh do vi phạm các quy định phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. e) Sẵn sàng phương án kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung thuộc địa phương quản lý đảm bảo ứng phó kịp thời với các tình huống dịch phát sinh. 3. Phòng Quản lý Đô thị thị xã phối hợp với Công an thị xã và các đơn vị có liên quan chỉ đạo và kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông công cộng, bến xe… 4. Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục truyền thông về tình hình dịch bệnh, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 để người dân đề cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình; đồng thời, khuyến khích người dân phát hiện và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi ngờ, vận động người dân có người thân ở nước ngoài không về nước bằng con đường nhập cảnh trái phép. Căn cứ nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS nêu trên, chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách đến thị xã trong dịp lễ 30/4 và 01/5 vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. 5. Phòng Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã: a) Theo dõi diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời tham mưu UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp thị xã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó phù hợp khi có tình huống thực tế yêu cầu. b) Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 đợt 1 trên địa bàn thị xã đảm bảo thời gian quy định. Nhận được Công văn này, các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh (b/c); - TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (b/c); - UBMTTQVN thị xã (để phối hợp); - CT, PCT UBND thị xã; - CVP UBND thị xã; - Cổng TTĐT thị xã; - Lưu: VT, VP (CTA.30b) KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Dũng
114 27/04/2021 Công văn,
70/QĐ-UBND 27/04/2021 Kế hoạch,
Trang 1 / 212»