DANH SÁCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG-NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG-NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI TẬP THỂ (Kèm Tờ trình số:      /TTr-BSX, ngày        của HĐTĐKT trường Mẫu giáo Búp Sen Xanh) TT TÊN TRƯỜNG CẤP/BẬC HỌC DANH HIỆU THI ĐUA HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 1 Mẫu giáo Búp Sen Xanh Mẫu giáo Tập thể lao động xuất sắc Giấy khen Năm học 2020 – 2021 đánh giá [...]
Danh sách Bé chăm ngoan – Năm học 2019-2020

Danh sách Bé chăm ngoan – Năm học 2019-2020

Lượt xem:

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÚP SEN XANH DANH SÁCH BÉ CHĂM NGOAN – NĂM HỌC 2019 – 2020 STT SKT STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT DANH HIỆU GHI CHÚ MẦM 01 1 Nguyễn Ngọc Hoàng Long Mầm Bé chăm ngoan 02 2 H Doanh Niê Mầm Bé chăm ngoan 03 3 Y Jun Niê Mầm Bé chăm ngoan 04 4 Phạm Tường Vy Mầm Bé chăm ngoan 05 5 [...]
danh sách cháu ngoan Bác Hồ – năm học 2019 – 2020

danh sách cháu ngoan Bác Hồ – năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÚP SEN XANH DANH SÁCH CHÁU NGOAN BÁC HỒ – NĂM HỌC 2019 – 2020 STT SKT STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT DANH HIỆU GHI CHÚ MẦM 01 1 Hà Thiên Hương Mầm Cháu ngoan Bác Hồ 02 2 Lê Hoàng Phúc An Mầm Cháu ngoan Bác Hồ 03 3 Lê Thái An Mầm Cháu ngoan Bác Hồ 04 4 Nguyễn Trần Minh An Mầm [...]
Giáo án điện tử

Giáo án điện tử

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH CHÁU NGOAN BÁC HỒ KÌ 1-2018 2019

DANH SÁCH CHÁU NGOAN BÁC HỒ KÌ 1-2018 2019

Lượt xem:

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT CHÁU NGOAN BÁC HỒ HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Phan Đình Đình Mầm 2 Đào Phương Di Mầm 3 Cao Hồng Thiển Ân Mầm 4 Phạm Duy Thiên Đức Mầm 5 H – Wa Ly Ayũn Mầm 6 H – Swal Ayũn Mầm 7 Phạm Hoàng Gia Bảo Mầm 8 Trần Hoàng [...]
DANH SÁCH BÉ CHĂM NGOAN KÌ 1-2018 2019

DANH SÁCH BÉ CHĂM NGOAN KÌ 1-2018 2019

Lượt xem:

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT BÉ CHĂM NGOAN HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019 STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Lê Nguyễn Nhật Anh Mầm 2 Đinh Diễm Ayũn Mầm 3 H – Đam Bdap Mầm 4 Y – Ki Đăng Ayũn Mầm 5 Y – Luyn Ayũn Mầm 6 H – Đô Na Ayun Mầm 7 H – Trim Bkrông Mầm 8 Y [...]