Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BUÔN HỒ

Số: / UBND-VP
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 01/5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Buôn Hồ, ngày tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
-Các Phòng, ban, ngành của thị xã;
-Các Hội, đoàn thể của thị xã;
-Ủy ban nhân dân các xã, phường

Thực hiện Công văn số 3576/UBND-KGVX, ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghĩ lễ 30/4 và 01/5; Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Phòng Y tế – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của thị xã và thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới, rà soát để không ngừng hoàn thiện các phương án phòng chống dịch bảo đảm chặt chẽ đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra trong phạm vi quản lý với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” và phù hợp với tình hình thực tế, không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.
a) Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý đặc biệt là yêu cầu 5K của Bộ Y tế, trong đó lưu ý việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng nhất là tại các lễ hội, hoạt động hiếu, hỉ…
b) Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.
d) Tổ chức kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện các quy định phòng chống dịch đặc biệt là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe… Chịu trách nhiệm trước UBND thị xã nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh do vi phạm các quy định phòng chống dịch trên địa bàn quản lý.
e) Sẵn sàng phương án kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung thuộc địa phương quản lý đảm bảo ứng phó kịp thời với các tình huống dịch phát sinh.
3. Phòng Quản lý Đô thị thị xã phối hợp với Công an thị xã và các đơn vị có liên quan chỉ đạo và kiểm tra, giám sát nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông công cộng, bến xe…
4. Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã, các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục truyền thông về tình hình dịch bệnh, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 để người dân đề cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình; đồng thời, khuyến khích người dân phát hiện và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi ngờ, vận động người dân có người thân ở nước ngoài không về nước bằng con đường nhập cảnh trái phép. Căn cứ nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS nêu trên, chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách đến thị xã trong dịp lễ 30/4 và 01/5 vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
5. Phòng Y tế – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã:
a) Theo dõi diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời tham mưu UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp thị xã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó phù hợp khi có tình huống thực tế yêu cầu.
b) Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 đợt 1 trên địa bàn thị xã đảm bảo thời gian quy định.
Nhận được Công văn này, các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh (b/c);
– TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (b/c);
– UBMTTQVN thị xã (để phối hợp);
– CT, PCT UBND thị xã;
– CVP UBND thị xã;
– Cổng TTĐT thị xã;
– Lưu: VT, VP (CTA.30b) KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Dũng